Kvalitetssikring af underviseres kompetencer

  1. Opslag af videnskabelige stillinger
  2. Lokal udfoldelse af pædagogiske retningslinjer
  3. Pædagogisk kompetenceudvikling
  4. Udvikling af faglige kvalifikationer
  5. Forskningsbaseret undervisning
  6. Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af ViP og DViP

Opslag af videnskabelige stillinger

SCIENCE offentliggør information om krav til ansøgning af videnskabelige stillinger i overensstemmelse med det nationale regelgrundlag og Københavns Universitets fælles regler på HR-området.

Københavns Universitets fælles pædagogiske retningslinjer, der sikrer og udvikler underviseres og vejlederes pædagogiske kompetencer, er lokalt på SCIENCE udfoldet i opslags-, bedømmelses- og ansættelsesprocessen ved videnskabelige stillinger. I forbindelse med rekruttering af VIP stilles krav til de undervisningsmæssige kvalifikationer i henhold til KUs Fælles retningslinjer for undervisningsportfolio ved ansøgning af stilling. Der nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, der bedømmer både de forsknings- og undervisningsmæssige kompetencer, og der stilles specifikke krav til ansøgere til professorater og lektorater med henblik på en vurdering af de pædagogiske kvalifikationer.  Til toppen

Lokal udfoldelse af pædagogiske retningslinjer

I henhold til KU’s fælles pædagogiske retningslinjer er der på SCIENCE udarbejdet procedure for deltagelse i pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter, således at det sikres, at alle forskere, adjunkter, lektorer og professorer med undervisningsforpligtelser gennemfører universitetspædagogikum og andre pædagogisk kompetenceudviklende kurser. SCIENCE har implementeret de fælles pædagogiske retningslinjer både i rekrutteringsprocessen og på Institut for Naturfagenes Didaktik (IND).

Det nuværende universitetspædagogikum udbydes af IND ved SCIENCE, der også udbyder andre kurser med henblik på sikring af opkvalificering af det videnskabelige personale. Universitetspædagogikum udbydes på både dansk og engelsk, sidstnævnte med fokus på at sikre pædagogiske kompetencer til udenlandske ansatte. Herudover udbydes kurset ”Introduktion til universitetspædagogik” (IUP) til alle ph.d. studerende, post.doc., adjunkter, lektorer og professorer med henblik på opnåelse af pædagogiske kompetencer svarende til kursers læringsmål.

SCIENCE har vedtaget følgende kvalitetssikringsprocedure til sikring af kvaliteten af de pædagogiske kurser, herunder også universitetspædagogikum:

IND har ansvaret for, at alle pædagogiske kurser evalueres af deltagerne. Evalueringerne indsamles af den enkelte kursusansvarlige/underviser. Evalueringerne vurderes af IND´s ledelse med henblik på eventuel justering af eksisterende kurser/ udvikling af nye kurser. Resultatet indgår i en samlet årsrapport, der derudover indeholder statistikker over afholdte kurser, deltagerantal og evalueringer af de enkelte kurser.

Årsrapporten forelægges prodekan for uddannelse i april med henblik på fremlæggelse for SCIENCEs Undervisningsudvalg (UVU). På baggrund af rapporten vurderer UVU, om kurserne har den fornødne kvalitet, og om indholdet heraf stemmer overens med institutternes behov. Prodekan for uddannelse bringer de væsentligste pointer fra mødet videre til drøftelse i SCIENCE Ledelsesteam (SLT) bestående af fakultetsdirektionen og institutledere. På baggrund af møderne i UVU og SLT, formulerer prodekan for uddannelse en samlet tilbagemelding til IND, som efterfølgende tilpasser kursusudbuddet frem mod starten på det nye akademiske år. 

En uddybende beskrivelse af hvert enkelt kursus findes på IND's hjemmeside.

Til toppen

Pædagogisk kompetenceudvikling

Prodekan for uddannelse har det overordnede ansvar for at SCIENCE udfolder KU’s pædagogiske retningslinjer i praksis. Ansvaret for den pædagogiske kompetenceudvikling af undervisere er forankret på SCIENCE’s institutter. Institutlederen rådgives af instituttets undervisningsudvalg i forbindelse med behov for kvalitetsudvikling af undervisningen.

SCIENCE har klare standarder for udvikling af underviserernes kompetencer og den systematiske opfølgning heraf. Standarder for de forskellige typer af ansatte er beskrevet i dokumentet pædagogisk kompetenceudvikling. Heri beskrives også hvordan der følges op på undervisningsevalueringsresultater, hvordan rammerne er, og hvem der har ansvaret.

Derudover har SCIENCE et ‘IT Learning Center (ITLC)’, der kan rådgive og vejlede undervisere i den pædagogiske og tekniske brug af it i undervisningen. På grundlag af moderne læringsteori og nyeste viden om it stiller ITLC it-værktøjer til rådighed for underviserne, og tilbyder undervisning og vejledning i brug af værktøjerne.

Endelig bliver kvalitetssikringen af den engelsksprogede undervisning understøttet af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), der tilbyder ansatte sproglig kompetenceudvikling.

Til toppenUdvikling af faglige kvalifikationer

SCIENCE arbejder på at sikre det højeste internationale niveau for forskning og undervisning og sørge for en kontinuerlig udvikling af undervisernes faglige kvalifikationer. Samtlige videnskabelige medarbejdere er organiseret i sektioner, jvf. funktionsbeskrivelse for sektionsledere på SCIENCE. Det er både i og mellem sektionerne, at koordineringen af forskning og undervisning varetages, og hvor den langsigtede faglige udvikling og identifikation af nye forskningsfelter sikres.

Alle videnskabelige medarbejdere på SCIENCE er forpligtede til og har ret til at yde en aktiv forskningsindsats på højeste videnskabelige niveau. Det forventes, at en videnskabelig medarbejder anvender cirka halvdelen af sin samlede arbejdstid på forskning.
Den enkelte medarbejders forskningsindsats aftales og evalueres årligt af og med institutlederen i forbindelse med MUS. Institutlederen har ansvaret for, at de ansatte på det pågældende institut lever op til deres forskningsforpligtelse og udvikler de nødvendige faglige kvalifikationer knyttet hertil. Institutlederen orienterer årligt dekanen og fakultetets direktion.

Hvert institut på SCIENCE har tilknyttet et Scientific Advisory Board. Minimum hvert 5. år gennemføres der en evaluering af det pågældende instituts forsknings- og undervisningsprofil.

Forskningsbaseret undervisning

SCIENCE følger KU's definition af forskningsbaseret undervisning, som beskrevet i dokumentet Værdigrundlag for uddannelseskvalitet og kvalitetskultur samt KU's principper for forskeres bidrag til undervisning.
Uddannelserne på SCIENCE er på alle niveauer baseret på forskning og foregår i tilknytning til aktive forskningsmiljøer. Undervisningens indhold bygger på forskningsbaseret grundviden og aktuelle forskningsindsigter.  

Politik for anvendelse og kompetenceudvikling af ViP og DViP

Ledelsen på SCIENCE har fokus på at sikre at anvendelsen af henholdsvis ViP og DViP sker efter behovet i den pågældende uddannelse, og at alle der bidrager til undervisningen og udviklingen heraf har de rette pædagogiske kompetencer og faglige kvalifikationer. I henhold til kravene i KU’s kvalitetssikringspolitik har SCIENCE derfor udarbejdet en overordnet politik for anvendelse og kompetenceudvikling af ViP og DViP.Til toppen