Læringsressourcer og støtte til de studerende

 1. Procedure for studiestart
 2. Procedure for studie- og karrierevejledning
 3. Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer
 4. Indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer
 5. De studerendes forskningskontakt
 6. Sikring af det internationale miljø

Procedure for studiestart

Rammer og retningslinjer
Studiestarten tager udgangspunkt i KU-retningslinjer og rammer for studiestart, som findes på hjemmesiden: https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/studiestart

og på KUnet, hvor de findes i mere detaljeret form:
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/uddannelsesadm/studievejledning/studiestart/Sider/default.aspx


Definition af studiestarten
Studiestarten er defineret som perioden fra den studerende har modtaget et optagelsesbrev til og med blok 2 på 1. studieår.

Studiestarten er inddelt i 2 perioder:

 1. Velkomst: fra optagelsesbrev til og med campusugen i uge 35.
 2. Studieintroduktion: fra undervisningsstart i uge 36 til og med blok 2.

Aktiviteter og tilbud til de nye studerende skal både være curriculære og ekstracurriculære.

 
Ansvar og opgaver
Dekanen har uddelegeret det overordnede ansvar til prodekan for uddannelse, som således er overordnet ansvarlig for studiestarten på SCIENCE.

På fakultetsniveau er SCIENCE Uddannelse, Sektion Studieliv og Vejledning (SSV), ansvarlig for at facilitere og overordnet set koordinere studiestarten på SCIENCE.

På institutniveau ligger ansvaret for studieintroduktionen hos viceinstitutleder for undervisning (VILU).

Ansvaret for de enkelte opgaver i studiestarten på SCIENCE er beskrevet i en governancemodel:

 
Studiestartskoordinatorer
På alle institutter er der ansat én studiestartskoordinator:

 
Tutorer

Hvert institut kan vælge at engagere ældre studerende (tutorer), der sammen med studiestartskoordinatorerne planlægger og udfører aktiviteterne i velkomstdagene og evt. hyttetur.

 • Alle tutorer, der er involveret i bachelorstudiestarten, skal skrive under på en samarbejdsaftale for at sikre, at forventninger og ansvar er godt afstemt.
 • Udvalgte tutorer med adgang til oplysninger om nye studerende skal derudover underskrive en fortrolighedsaftale.

 
Evaluering
Studiestarten på både bachelor- og kandidatuddannelserne bliver evalueret to gange om året:

 1. En evaluering efter velkomsten, hvor de studerende bliver spurgt til deres udbytte i forhold til læringsmålene for Velkomsten.
 2. En evaluering efter blok 2, hvor de studerende bliver spurgt til deres udbytte i forhold til læringsmålene for Studieintroduktionen.

Evalueringsrapporterne bliver sendt til viceinstitutledere for undervisning, som er ansvarlige for at behandle og agere på resultaterne på institutniveau.

SCIENCE Uddannelse ved Sektion Studieliv og Vejledning har ansvaret for at sende rapporterne til institutterne. Resultaterne fra evalueringsrapporterne bliver brugt i planlægningen af den næste studiestart.

 
Kommunikation til nye studerende
De uddannelsesspecifikke studiestartsrum på Absalon er den fælles informationskanal til nye bachelor- og kandidatstuderende på SCIENCE. Studiestartsrummene indeholder information om alt det, de studerende skal vide og forholde sig til, inden de starter på uddannelsen.

Studiestartsrummene bliver lavet i samarbejde mellem SCIENCE Uddannelse og institutternes studiestartskoordinatorer.

SCIENCE har desuden en særlig kommunikationsindsats med fokus på fastholdelse af nye kandidatstuderende. Kommunikationsindsatsen består af løbende information til de nye studerende i perioden fra de bliver tilbudt en plads og til de står på campus.

Procedure for studie- og karrierevejledning

Procedure for studie- og karrierevejledning på SCIENCE lever op til de fælles retningslinjer for kvalitetssikring af studie- og karrierevejledning på Københavns Universitet.

SCIENCE indsamler systematisk statistik om vejledning. Det sker ved, at sektion Studieliv og Vejledning registrerer alle henvendelser, herunder blandt andet uddannelsestrin, uddannelse samt tema for vejledningen. Der registreres ikke personlige oplysninger. Derudover laves der tilfredshedsmålinger og indsatserne evalueres løbende på baggrund af den systematisk indsamlede viden.

Den viden og erfaring som sektion Studieliv og Vejledning opsamler om de studerendes uddannelser og karriere er vigtig information og formidles tilbage til de respektive uddannelser via studielederne.

Derudover sørger Studie- og karrierevejledningen for at inddrage viden og erfaringer fra SCIENCEs aftagerpaneler i deres arbejde.

Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer

For at understøtte de studerendes studieprogression og mindske frafald på uddannelserne tilbyder Studie- og karrierevejledningen vejledning i form af personlige samtaler eller vejledning via mail og telefon. Derudover udsendes der to gange årligt tilbud om samtaler til alle studerende, der er forsinkede. I samme forbindelse informeres de studerende om fakultetets forskellige andre tilbud. Studerende, der er mindst 60 ECTS-point forsinkede, inviteres løbende til en samtale.

Herudover afholder fakultetet en række kurser og værksteder for de studerende (SPOTevents), hvor fokus eksempelvis er på studieunderstøttende teknikker som fx studieplanlægning og oplægs- og eksamensteknik. Et andet tema er karriere med fokus på karriereparathed.

Hvert 3. år foretages der en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Kortlægningen af studiemiljøet administreres på KU-niveau og resultaterne af studiemiljøundersøgelsen behandles centralt på KU og på de enkelte fakulteter, hvor der udarbejdes handleplaner med fokus på forbedring af fakultetets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø som følge af undersøgelsens resultater. Se mere om undervisningsmiljøvurdering på KU-niveau.

På SCIENCE drøftes resultaterne i styregruppen for SCIENCE Studiemiljøsatsning (se nedenfor) og i Ledelsesteam, undervisningsudvalg, studienævn, dialogforum, studielederkredsen, fakultetets arbejdsmiljøudvalg samt af SCIENCE Administrationsforum (fakultetssekretariatets chefer og institutternes administrationschefer), og der udpeges og aftales temaer og indsatsområder, der efterfølgende arbejdes med på tværs af fakultetet. SCIENCE Uddannelse har ansvaret for, at der følges op på resultaterne, og at de drøftes i de relevante fora.

På SCIENCE har institutlederen ansvaret for instituttets opfølgning på resultaterne på de enkelte uddannelser samt udarbejdelsen af handlingsplan, herunder involvering af de institutter, der samarbejdes med, om de respektive uddannelser. Arbejdet med UMV er derfor med til at gøre en reel forskel for studiemiljøet på SCIENCE.

Strategisk satsning for et endnu bedre studiemiljø
Fakultetet iværksatte SCIENCE studiemiljøsatsning 2014-16, der skulle skabe et markant løft af studiemiljøet og opfølgningen på UMV er en integreret del af studiemiljøsatsningen. Studiemiljøsatsningen var og er en konkret udmøntning af KU's studiemiljøstrategi ” Strategi for studiemiljø 2014-16 – vej til bedre læring” og SCIENCE delstrategi for uddannelse. Formålet er at realisere målene i SCIENCE delstrategi og KUs studiemiljøstrategi og dermed løbende udvikle og understøtte et godt og attraktivt studiemiljø på SCIENCE.

Arbejdet med studiemiljø koordineres af en styregruppe med institutrepræsentanter, studenterrepræsentanter og repræsentanter fra fakultetet. Styregruppen sekretariatsbetjenes af SCIENCE Uddannelse. 

Til toppen

Indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer

De studerende ved SCIENCE har indflydelse på deres studiemiljø via de lokale fagråd og via de studerendes repræsentanter i styregruppen for studiemiljøsatsningen. Derudover har de studerendes organisation SCIENCErådet ansvar for uddeling af studiemiljøpuljen 2016, som hvert år uddeles til studiemiljøprojekter på SCIENCE.

På SCIENCE inddrages de studerende også på forskellig vis i de processer, hvor studieordninger, undervisning og undervisningsmiljø evalueres og udvikles. Gældende for de fagspecifikke studieordninger involveres de studerendes repræsentanter gennem deres virke som medlem af et af fakultetets studienævn. Ved undervisningsevalueringer inviteres alle studerende til at deltage i besvarelsen af disse og studenterrepræsentanter sidder med i undervisningsudvalgene, hvor de udover at tage del i evalueringen af det faglige indhold og formidling også har mulighed for at komme med bemærkninger til de fysiske rammer, læringsressourcer m.m.

De studerendes forskningskontakt

Undervisningen på SCIENCE bygger på forskningsbaseret grundviden og aktuelle forskningsindsigter. De studerende tilegner sig relevante forskningsmetoder og videnskabelige teorier, så de selv bliver kvalificerede til at bidrage til forskningen på deres fagområde.

De studerendes forskningskontakt vurderes årligt i såvel uddannelsesredegørelser som uddannelsesevalueringer. Det måles blandt andet gennem STÅ/VIP ratio. Den skal dog ses i sammenhæng med den samlede mængde af data om uddannelsen og indgår som et led i at vurdere uddannelsens kvalitet og relevans.


Sikring af det internationale miljø

SCIENCE arbejder målrettet med at sikre og udvikle et internationalt studiemiljø, hvilket bl.a. udgøres af fakultetets engelsksprogede kandidatuddannelser og af antallet af internationale studerende, hvor ca. en tredjedel af fakultetets kandidatstuderende er udenlandske studerende. Det internationale miljø spiller således en stor rolle, og de studerende sikres mulighed for at indgå i et sådan på fakultetet samtidig med, at de sikres mulighed for at rejse ud, idet der i studieordningerne er indtænkt såkaldte mobilitetsvinduer.

SCIENCE Uddannelse har ansvaret for at informere de studerende om deres muligheder for studie- eller praktikophold i udlandet. Informationsformidlingen sker gennem flere kanaler: via de fagspecifikke uddannelseswebsider på KUnet, hvor de studerende nemt finder vejledning, ansøgningsskemaer og frister; SPOT-arrangementer og ansøgningsværksteder, der afholdes på både dansk og engelsk samt studie- og karrierevejledning i Studenterservice-regi.

Det internationale studiemiljø på SCIENCE understøttes af de engelsksprogede uddannelseswebsider og medarbejderintra på KUnet, hvor udenlandske studerende og undervisere finder let tilgængelig information og klar vejledning om studieadministrative forhold. Fakultetets kandidatuddannelser udbydes på engelsk og gældende er, at hele uddannelsen skal kunne gennemføres på engelsk, hvortil det sikres, at sprog i undervisning og eksamen samt undervisningsmateriale er på engelsk. Kvalitetssikringen af den engelsksprogede undervisning understøttes af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), der tilbyder det videnskabelige personale sproglig kompetenceudvikling.Til toppen