SCIENCEs kvalitetssikring af uddannelser

SCIENCEs kvalitetssikringspolitik 

SCIENCEs kvalitetssikringsprocedurer er en udmøntning af Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser og har til formål at sikre en fortsat høj kvalitet og relevans af SCIENCEs uddannelser. Kvalitetssikringen skal være med til løbende at videreudvikle og styrke SCIENCEs position som en attraktiv uddannelsesinstitution og samarbejdspartner nationalt såvel som internationalt.

Politikker og procedurer på SCIENCE følger KU’s øvrige fælles retningslinjer og er med til at understøtte implementeringen af SCIENCEs strategier for uddannelsesområdet. 

Kvalitetssikringsprocedurerne er fastsat på fakultetsniveau og er fælles for alle fakultetets uddannelser, institutter og studienævn. Enkelte uddannelsers kvalitetssikring er udlagt til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
(IGN). Det drejer sig om professionsbacheloruddannelsen skov- og landskabsingeniør, friluftsvejlederuddannelsen samt parkdiplom. IGN afrapporterer årligt til dekan og fakultetsdirektionen på SCIENCE.

Derudover leverer SCIENCE undervisning til to uddannelser på Sino-Danish Center for Education and Research i Kina. Det drejer sig om Water and Environment samt Nanoscience and Technology. Kvalitetssikringen af disse to uddannelser er i henhold til uddannelsesaftalen mellem KU og Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) udlagt til SDC. SDC har ansvaret for formulering af en kvalitetssikringspolitik og for den løbende kvalitetssikring af uddannelserne. 

Kvalitetskulturen på SCIENCE

På SCIENCE er det vigtigt at arbejdet med at kvalitetssikre uddannelserne inkluderer både de studerende, studielederne, studienævnene og institutterne. Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse for rammerne og en klar ansvarsfordeling. Det skal sikre en kultur, hvor alle ved, hvordan der hurtigt og effektivt kan tages hånd om udfordringer. Øverst ansvarlig for kvalitetssikring af uddannelser på fakultetet er dekanen.

På SCIENCE er de studerende en vigtig del af kvalitetssikringskulturen. Udover studienævnet er de studerende også repræsenteret i forskellige udvalg og råd på fakultets- og institutniveau. På fakultetsniveau drejer det sig om Dialogforum og arbejdsmiljøudvalg, mens det på institutniveau drejer sig om undervisningsudvalg. Information om institutternes råd og udvalg findes på det enkelte instituts hjemmeside. Derudover findes al information om råd og udvalg på KUnet.

Organisation og ansvarsfordeling

SCIENCE har en klar organisationsstruktur og ansvarsfordeling, som er med til at underbygge kvalitetskulturen. SCIENCE har en organisations- og funktionsbeskrivelse, som detaljeret forklarer, hvilke aktører og kontorer, der arbejder med hvad, og deres respektive ansvarsområder.

I dokumentet Organisation og ansvarsfordeling beskrives de centrale aktører og deres ansvarsområder i henhold til SCIENCEs kvalitetssikringssystem.