Fakultetssekretariatet

I fakultetssekretariatet har vi ansvaret for, gennem drift og udvikling, at understøtte fakultetets og universitetets tre kerneopgaver: Forskning, undervisning og formidling. Rammen for vores arbejde er fakultetssekretariatets værdier og de regler og forvaltningsopgaver, der er i samfundet generelt og på KU.

Vi løfter vores opgaver i et tæt samarbejde med den øvrige administration på SCIENCE og KU, de videnskabelige medarbejdere og studerende, ledelsen og samarbejdspartnere. Vi nyder tillid fra ledelsen og sætter en ære i at udvikle og levere de løsninger, der til hver en tid gavner organisationen og kerneopgaverne bedst muligt.

Vi skal gøre en forskel. Derfor har vi fokus på, at vi

 • tiltrækker, udvikler og fastholder medarbejdere, som har de rette kompetencer til at skabe effektive, innovative og gennemtænkte løsninger.
 • har den nødvendige fleksibilitet, mod og beslutningskraft i fordelingen af ressourcer, så viden, kompetencer og finansielle ressourcer bliver bragt i spil dér, hvor de giver størst værdi.
 • udvikler en velfungerende og respekteret organisation, der både kan levere stabilt og sikkert inden for ledelse og administration og samtidig være nysgerrig, modig og visionær i opgaveløsningen.
 • sikrer et fysisk og psykisk arbejdsmiljø med gode rammer og tillidsfulde samarbejdsrelationer både internt og på tværs af organisationen.
 • har stor fleksibilitet i hverdagen med frihed under ansvar og betydelig medindflydelse.

Fakultetssekretariatet ledes af Konstitueret fakultetsdirektør Claus Aagaard Thomsen og består af 5 administrative enheder.

 

SCIENCE Forskning og Innovation er fakultetets afdeling for forskning og innovation samt studenter innovation og -entrepreneurship.

Afdelingen rådgiver og assisterer sektioner og forskere samt ledelsen i forbindelse med ansøgninger om interne, eksterne og internationale midler. Afdelingen hjælper også institutternes forskere og administrative medarbejdere i både ansøgnings- og kontraktfaser. Læs mere om det og få gode råd til din ansøgning, se opslag fra råd og fonde samt få information om skriveworkshops og informationsmøder på Forskerportalen på KUnet.

SCIENCE Innovation Hub er en del af Forskning og Innovation. SCIENCE Innovation Hub er en inkubator og et kontorfællesskab på Københavns Universitet til studerende med innovative ideer.

Trine Buhl Monty er chef for afdelingen. 

Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Forskning og Innovation.

 

 

I SCIENCE Uddannelse sætter vi en stor ære i at understøtte både uddannelses- og ph.d.-området på fakultetet på en kompetent og smidig måde – både når vi tager os af den daglige administration og drift, og når vi faciliterer og bidrager til udviklingen på områderne.

Studieåret igennem står vi klar til at understøtte

 • de studerende på deres forskellige veje gennem uddannelsen
 • fagmiljøerne, når de tilrettelægger ph.d.-uddannelse, undervisning, eksamener, studiestart, eftervidereuddannelse mm.
 • fakultetsledelsen, studienævn og ph.d.-skolen, når vi skal fastsætte rammer, udvikle og kvalitetssikre.

Vi løser vores opgaver i løbende dialog med fagmiljøerne, fakultetets ledelse, de forskellige beslutningstagere, udvalg, råd og nævn – og selvfølgelig de studerende. Samtidig arbejder vi tæt sammen og udveksler viden med KU’s øvrige fakulteter, fællesadministrationen og andre universiteter omkring udviklingen på uddannelsesområdet.

SCIENCE Uddannelse bliver ledet af studiechef, Karen Rønnow.

De 4 sektioner i SCIENCE Uddannelse

Vores opgaver i SCIENCE Uddannelse er fordelt på 4 sektioner med hovedansvar og særlige kompetencer inden for hver deres specialområder:

 • Sektion Studieadministration (SSA) udfører effektiv og kvalificeret administration af alle bachelor-, kandidat-, ph.d.- og deltidsstuderendes studieforløb gennem hele deres uddannelsescyklus – fra de bliver indskrevet til de kan fejre eksamensbeviset.
  Se en oversigt over medarbejdere i SSA

 • Sektion Studienævn (SSN) understøtter SCIENCEs studienævn, ph.d. udvalg og studieledere i deres opgaver og udfører professionel og effektiv sagsbehandling af alt fra merit til dispensationer – altid med fokus på de studerendes retssikkerhed og ligebehandling.
  Se en oversigt over medarbejdere i SSN

 • Sektion Studieliv og Vejledning (SSV) støtter de studerende på SCIENCE i at finde handlekraft, trivsel og retning – både i deres studieliv og i den vigtige overgang til arbejdslivet. Det sker bl.a. gennem professionel og motiverende vejledning, webkommunikation og studiearrangementer og ved at samle og dele viden på området.
  Se en oversigt over medarbejdere i SSK

 • Ledelsessekretariatet (LED) yder kompetent ledelsesbetjening på et solidt fundament af viden og understøtter bl.a. ledelsen ift. uddannelsessamarbejder på både nationalt og internationalt niveau. Sektionen tæller også IT Learning Center, som hjælper underviserne med at inddrage nye metoder og digitale værktøjer i undervisningen.
  Se en oversigt over medarbejdere i LED

SCIENCE Studenterservice

Studerende kan kontakte os i SCIENCE Studenterservice. 
Se vores kontaktinfo og åbningstider

 

 

SCIENCE Sekretariat, Kommunikation og Policy skal fremme udviklingen af et effektivt, sammenhængende og klart profileret fakultet, hvis uddannelser og forskning bidrager til at løse samfundets udfordringer. Vi er et kontor med en bred kontaktflade og et tæt samarbejde med kollegaer på institutterne og i fakultetssekretariatet, det øvrige KU samt eksterne parter.

Sekretariat

I Sekretariatet betjener vi dekanen, prodekanerne og fakultetsdirektøren, som udgør fakultetets samlede direktion. Derudover varetager vi en række tværgående administrative opgaver og funktioner for det samlede Fakultetssekretariat samt resten af fakultetet:

 • Betjening af og sekretariatsbistand til en række ledelses- og samarbejdsfora
 • Juridisk rådgivning for institutter samt ledelsen
 • Journalfunktion samt ferie- og fraværsregistrering
 • Betjentfunktion for Fakultetssekretariatet
 • Administration af legater

Chef for Sekretariatet Lise Walsted Kristiansen.

Kommunikation

Kommunikation har ansvaret for den fælles kommunikation på fakultetet. Vores opgaver ligger overordnet inden for følgende områder: 

 • Rekruttering af studerende til bachelor- og kandidatuddannelser samt brobygning fra folkeskole og gymnasium til universitet
 • Forskningsformidling og pressearbejde
 • Web-kommunikation – hjemmeside, intranet og sociale medier
 • Intern kommunikation – nyhedsbreve, ledelseskommunikation og infoskærme
 • Kommunikationsrådgivning- og sparring for ledelse og medarbejdere
 • Fælles brandingindsatser på Københavns Universitet

Det er en væsentlig del af vores arbejdsdag, at vi arbejder på tværs af opgaver og kompetencer både i egen sektion og med vores samarbejdsparter. Det skaber den bedst mulige kommunikation for fakultetet og KU og for de mange, som gerne vil  følge med i eller blive en del af fakultetets uddannelser og forskning.

Chef for kommunikation er Birgitte Lyhne Broksø.

Policy

Policy arbejder med opbygning og vedligeholdelse af stærke relationer til private og offentlige virksomheder, myndigheder og fonde, understøttelse af internationale strategiske satsninger og en styrket interessevaretagelsesindsats nationalt og internationalt. Sektionen skal sikre en stærkere koordinering af fakultetets samspil med erhvervslivet, herunder bedre intern udnyttelse af den viden, der genereres i samspillet med virksomheder, organisationer og myndigheder.

Sektionen har også ansvaret for implementering af KU’s strategi på SCIENCE samt udvikling og implementering af efter- og videreuddannelsestilbud til eksterne samarbejdspartnere.

Chef for Policy er Charlotte Elisabeth Fischer.

Chef for afdelingen er Konstitueret Kontorchef Trine Buhl Monty.

Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Sekretariat, Kommunikation og Policy.

 

 

SCIENCE Økonomi ledes af konstitueret økonomichef Marianne Libak Hansen og er en administrativ enhed ved SCIENCE Fakultetssekretariat.

SCIENCE Økonomi består af to sektioner:

 • Budgetsektionen under daglig ledelse af konstitueret sektionsleder Anders Halckendorff
 • Regnskabssektionen under daglig ledelse af konstitueret økonomichef Marianne Libak Hansen.

SCIENCE Økonomi er placeret i hovedbygningen på Bülowsvej 17, 1. sal, 1870 Frederiksberg C.

Budgetsektionen

Budgetsektionen udarbejder fakultetets samlede budget, laver budgetopfølgning, varetager den interne bevillingsfordeling til institutter og andre bevillingshavere samt udfører bevillingskontrol og yder vejledning af fakultetets bevillingshavere i dispositionsspørgsmål. Budgetsektionen er ansvarlig for udarbejdelse af fakultetets ledelsesinformation samt diverse økonomiske analyser, strategiarbejde, kontraktstyring og udbud.

Medarbejdere i budgetsektionen

Regnskabssektionen

Regnskabssektionen arbejder med at sikre korrekt og rettidig behandling af købs- og salgsfakturaer, kontrol af rejseafregninger, omposteringer, registreringer af anlæg, afstemning af kasse/banker m.v. med henblik på at sikre, at fakultets regnskabsdata er retvisende til brug for den samlede økonomistyring.

Medarbejdere i regnskabssektionen

Arktisk Stations Råd

SCIENCE Økonomi varetager derudover sekretariatsfunktionen for Arktisk Stations Råd.

 

 

SCIENCE HR varetager personale- og lønadministration for alle institutter på SCIENCE. Vi har juridisk specialkompetence til rådgivning om ansættelser, afskedigelser og generelt om de ansættelsesretlige områder. Vi sagsbehandler disciplinær- og afskedigelsessager på SCIENCE. Vi har desuden specialkompetence til rådgivning om særlige personalerelaterede ledelsesudfordringer.

SCIENCE HR rekrutterer på vegne af dekanen, dvs. tidsubegrænsede adjunkter, lektorer, professorer, prodekaner og institutledere. Vi rådgiver desuden institutterne på SCIENCE om rekrutteringsforløb, medarbejderudviklingsforløb og kompetenceudvikling.

SCIENCE HR varetager fakultetets lønpolitik, personalepolitik m.v. på baggrund af Københavns Universitets personalepolitiske retningslinjer.

Afdelingens chef er Marianne Nielsen. Læs mere om SCIENCE HR.