Vejledninger til kommende doktorander og bedømmere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet kan tildele:

  • doktorgraden i naturvidenskab - doctor scientiarum (dr.scient.) og
  • doktorgraden i jordbrugsvidenskab - doctor agronomiae (dr.agro.)

Doktorgraden er universitetets højeste akademiske grad og er et udtryk for anerkendelse af, at man har betydelig videnskabelig indsigt og modenhed og med sin doktorafhandling har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Tildelingen af doktorgraden sker på grundlag af en afhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling.

Hvis en doktorafhandling eller dele heraf er resultatet af et gruppearbejde, skal der medsendes en erklæring underskrevet af medforfatterne og af forfatteren selv om omfanget og karakteren af dennes andel af gruppearbejdet. SCIENCEs co-authorship statement skal anvendes. 

De detaljerede regler omkring tildelingen af en doktorgrad kan læses i Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets supplerende regler og procedurer i forbindelse med Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om doktorgraden samt i Københavns Universitets Interne regler og vejledning vedr. doktordisputatser.

For nærmere regler og retningslinjer for udarbejdelse, indlevering og bedømmelse af en doktorafhandling, henvises der endvidere til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling.

Når en doktorafhandling antages til bedømmelse på SCIENCE, nedsættes der et bedømmelsesudvalg, normalt bestående af 2-3 medlemmer, der skal sikre en uvildig og kvalificeret bedømmelse af afhandlingen. Bedømmelsesudvalget skal følge fakultetets ”Retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktordisputatser”.

Når du indsender en doktorafhandling, kan du samtidig indsende forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalget. Forslagene skal være med kontaktoplysninger, CV og publikationsliste for hver kandidat.

Til støtte for at god videnskabelig praksis fremmes, screener Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet rutinemæssigt alle doktorafhandlinger for duplikeret tekst forud for selve evalueringen (Læs mere).

Skal man være opponent eller leder af forsvarshandlingen til et doktorafhandlings-forsvar, anbefaler vi, at man forinden læser Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til lederen af forsvarshandlingen og til opponenterne i forbindelse med doktordisputatser.

Den administrative håndtering af doktorsager varetages af SCIENCE Forskning og Innovation og af administrative medarbejdere på det relevante institut. For at understøtte og smidiggøre arbejdet, er der udarbejdet en tjekliste for doktorsager til brug for det administrative personale.

Se retningslinjer for behandling af habilitetsproblemer vedrørende doktordisputatser.