Meritstuderende

Du har mulighed for at følge enkelte kurser eller lave projekter på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), hvis du er

  • studerende på et andet fakultet under Københavns Universitet eller
  • studerende på en anden dansk uddannelsesinstitution eller
  • ph.d. studerende på Københavns Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution, og ønsker at følge et kandidat-kursus på SCIENCE.

Læser på et udenlandsk universitet, skal du søge om enkelte kurser som udvekslings- eller gæstestuderende eller som enkeltfagsstuderende.

Det er gratis at følge et kursus som meritstuderende.

Vælg dit indhold her

Kursusudbud


Du kan søge om optagelse på alle kurser ved SCIENCE, men du er aldrig garanteret en plads. Du kan finde oplysninger om kurserne på SCIENCE på www.kurser.ku.dk. 

Hvis du har brug for vejledning til valg af kurser, kan du kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.

Hvornår er der undervisning? Skemagrupper og blokstruktur

Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvilken blok og skemagruppe et kursus er placeret i.

Kurserne på SCIENCE er tilrettelagt efter en blokstruktur, som inddeler studieåret i 4 blokke af 9 ugers varighed. Blok 1 og 2 er placeret om efteråret og blok 3 og 4 er placeret om foråret. Typisk varer et kursus én blok. Se den aktuelle studiekalender her.

Undervisningen er som udgangspunkt placeret i én skemagruppe eller evt. undergruppe. Hvis dit kursus er placeret i skemagruppe A, så er undervisningen ligge i både undergruppe A 1 og A 2 .

Skemagrupperne (og undergrupperne) er placeret efter denne model:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
kl. 08:00-10:00  B 1 A 1 C 1 A 1 B 1
kl. 10:00-12:00 A 2 B 2
Middagspause
kl. 13:00-15:00 C 1 B 2 C 2 A 2 D
kl. 15:00-17:00 C 2

 

Der er ikke mødepligt til kursernes forelæsninger, men på nogle kurser skal du opfylde nogle forudsætninger for at kunne gå til eksamen. Hvis der er forudsætninger for at kunne gå til eksamen står det i kursusbeskrivelsen.

Offentliggørelse af kursusudbud

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres 1. maj på www.kurser.ku.dk.

Til toppen

Projekter

Du kan lave projekter som meritstuderende på SCIENCE. Du kan lave følgende projekter:

  • Projekt uden for kursusregi (7,5 eller 15 ECTS-point)
  • Virksomhedsprojekt (15 eller 30 ECTS-point)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS-point)
  • Speciale (30, 45 eller 60 ECTS-point)
  • Specialeforberedende projekt (7,5 eller 15 ECTS-point)

Hvilke projekter og hvilken størrelse projekter du må lave fastsættes af din hjeminstitution gennem din forhåndsgodkendelse.

Hvis du vil lave et projekt på SCIENCE er du selv ansvarlig for at få kontakt til den vejleder du vil have på SCIENCE. Her på siden kan du se hvilke institutter der findes på SCIENCE og på hvert instituts hjemmeside kan du se hvem der er ansat og hvad de forsker i.

Du kan læse en beskrivelse af projekterne og hvilke personer som kan være vejledere i den fælles del af studieordningen på SCIENCE i bilag 1 - 5 (Du kan ikke finde en beskrivelse af projekterne på www.kurser.ku.dk).  

Når du laver et projekt skal du udfylde en af følgende kontrakter om dit projekt: 

Når du har udfyldt kontrakten, send den til din e-mail, print den ud og indhent de nødvendige underskrifter. I kontrakterne er der angivet at de skal underskrives af en studieleder. Som meritstuderende skal din kontrakt ikke underskrives af en studieleder.

Til toppen

Adgangskrav (gælder ikke hvis du er ph.d.-studerende)

Når du vil søge om at blive meritstuderende på et fakultet på KU, skal du som udgangspunkt sørge for, at du lever op til både de generelle adgangskrav for meritstuderende, samt de specifikke adgangskrav til det kursus eller de kurser, du ønsker at tage.


Generelle adgangskrav for meritstuderende

Hvis du ønsker at tage kurser på bachelorniveau, skal du leve op til de adgangskrav, der gælder for den bacheloruddannelse, som kurserne tilhører. Du finder adgangskravene for de enkelte uddannelser på Bacheloruddannelser – Københavns Universitet. Vælg den uddannelse, som kurset er tilknyttet, og vælg ”Adgangskrav og optagelse”. Karakterkrav gælder dog ikke for meritstuderende.

Hvis du ønsker at tage kurser på kandidatniveau, er det eneste generelle krav, at du har bestået en bacheloruddannelse.


Specifikke adgangskrav for meritstuderende

Når du som meritstuderende søger ind på et kursus, kan kurset have specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne blive tilmeldt. Hvis kurset har disse krav, finder du dem i kursusbeskrivelsen, under "Formelle krav".

Ud over de formelle krav er det vigtigt, at du også orienterer dig i kursusbeskrivelsen, hvor der muligvis vil være angivet de faglige forventninger, der vil være til, at du kan deltage aktivt og gennemføre kurset. Hvis der er faglige forventninger, finder du dem under "Anbefalede faglige forudsætninger".

Hvis kursusbeskrivelsen ikke indeholder afsnit med titlen “Formelle krav” eller “Anbefalede faglige forudsætninger”, betyder det, at der ikke er nogen specifikke krav for dette kursus. Du finder kursusbeskrivelserne i Kursuskataloget.

Du kan få dispensation fra adgangskravene, hvis vi vurderer at du har de nødvendige faglige forudsætninger. Du søger dispensation fra adgangskravene ved at sende, sammen med din ansøgning, en beskrivelse af, hvordan du mener, du opfylder adgangskravene og evt. dokumentation for det.  


Fordeling af pladser på kurser

For at blive indskrevet som meritstuderende kræves det, at der er plads på det/de kurser, som du ønsker at blive tilmeldt.

Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.

Som meritstuderende kan du få plads på et kursus, hvis der er pladser, efter at kursets primære målgruppe (fx studerende, for hvem har kurset er obligatorisk) har fået plads.

Når du søger ind på et kursus, hvor der er pladser tilbage, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ikke nogen betydning for din mulighed for at få plads på kurset.


Kurser med ubegrænsede pladser

Står der i kursusbeskrivelsen for dit ønskede kursus, at kursuskapaciteten har ”ingen begrænsning”, kan dette godt ændre sig. Når tilmeldingerne fra vores ordinære studerende er færdigbehandlet, bliver det samtidig fastlagt, hvor mange studerende der kan være på holdene på det enkelte kursus. Herefter optager vi meritstuderende på kurser med ledige pladser.

Du vil altid få muligheden for at søge et andet kursus, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi der ikke var ledige pladser.

Til toppen

Sådan søger du om optagelse


Du skal bruge dette ansøgningsskema:

Ansøgning om optagelse som meritstuderende

Du kan først søge om optag, når kursusudbuddet er offentliggjort. Du kan søge om kurser til 2 blokke ad gangen, hhv. blok 1+2 og blok 3+4. Du kan højst tilmelde dig 15 ECTS point pr. blok.

Ansøgningsfrister

Er du ph.d. studerende, kan du søge løbende. Der er ikke ansøgningsfrister for dig.

Placering Ansøgningsperiode Du får svar senest
Blok 5 + 1 + 2 1. april - 1. juni

Blok 5: 30. juni

Blok 1+2: 15. juli

Blok 3 + 4 + 5 1. oktober - 1. december 15. januar


Hvis du ikke får plads på det kursus, du har søgt optagelse på, vil du få tilbud om at vælge et andet kursus. Hvis du vælger et andet kursus, skal du sikre dig at din hjem-institution også har forhåndsgodkendt dette kursus.

Ansøgning efter fristen – du kan søge dispensation

Er der usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at søge inden for fristen, kan du søge dispensation.Du søger dispensation ved at skrive: ’Jeg søger dispensation for ansøgningsfristen’ i ansøgningsblankettens kommentarfelt. Her skal du også beskrive din begrundelse. Hvis du får godkendt din dispensation, vil du samtidig få svar om optag.

Send din forhåndsgodkendelse og evt. projektkontrakt

Du skal vedhæfte din forhåndsgodkendelse – og projektkontrakt, hvis du vil lave et projekt – i ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse.

Har du ikke dokumenterne klar, kan du eftersende dem til studenterservice@science.ku.dk.

Fristen for at eftersende din forhåndsgodkendelse og evt. projektkontrakt er:

Placering Frist
Blok 1 + 2 15. august
Blok 3 + 4 15. januar
Blok 5 1. juli


Studievejledningen, som er tilknyttet din uddannelse, kan vejlede dig vedrørende din forhåndsgodkendelse.

For Ph.d.-studerende uden for SCIENCE kan en godkendt ph.d.-plan med kurset anført gælde som forhåndsgodkendelse. Ph.d.-studerende på SCIENCE, der søger kandidatkurser på SCIENCE, behøver hverken at vedhæfte forhåndsgodkendelse eller godkendt ph.d.-plan.

Eksamen

Du er automatisk tilmeldt 1. eksamen i de kurser, du er tilmeldt.

Sådan tilmelder du dig reeksamen
Hvis du ønsker at gå til reeksamen i et kursus, skal du sende en mail til studenterservice@science.ku.dk for at blive tilmeldt. Du skal sende mailen i tilmeldingsperioden. Du kan se tilmeldingsperioden i studiekalenderen.

Sådan søger du særlige vilkår til eksamen
Har du fået godkendt særlige vilkår til eksamen på dit eget fakultet/universitet, skal du sende en kopi af din afgørelse til studenterservice@science.ku.dk, senest 6 uger før din eksamen. Du får de samme særlige vilkår til eksamen på SCIENCE, i det omfang det er praktisk muligt.

Sådan melder du dig syg til eksamen
Bliver du syg til eksamen, skal du sende dokumentation for, at du er syg på eksamensdagen. Ellers bruger du et eksamensforsøg. Send dokumentationen til studenterservice@science.ku.dk

Er du syg i løbet af dit kursus, kan du kontakte SCIENCE Studenterservice for at få afklaret dine muligheder for at melde dig syg.

Kursus-/eksamensbevis

Når dit resultat er registreret på din Selvbetjening kan du selv lave en udskrift som bevis for at kurset er bestået. Der vil gå 4 uger fra eksamensafvikling til resultatet fremgår af Selvbetjening. Hvis du har brug for en underskrift på karakterudskriften, f.eks. til meritoverførsel af kurset til din egen uddannelsesinstitution kan du få det hos Science Studenterservice.

Hvis du er studerende ved andet fakultet ved KU skal du kontakte din Studenterservice for at sikre at din merit efterfølgende registreres på dit studieforløb.

Til toppen

Hvem kan jeg kontakte?


Har du spørgsmål om optagelse som meritstuderende, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE StudenterserviceTil toppen