Meritstuderende

Du kan tage enkelte kurser eller lave projekter på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), hvis du er

  • studerende på et andet fakultet under Københavns Universitet
  • studerende på en anden dansk uddannelsesinstitution
  • ph.d.-studerende på Københavns Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution, og ønsker at tage et kandidat-kursus på SCIENCE.

Læser du på et udenlandsk universitet, skal du søge om enkelte kurser som udvekslings- eller gæstestuderende eller som enkeltfagsstuderende.

Det er gratis at tage et kursus som meritstuderende.

 

Når du søger om at blive meritstuderende på et fakultet på KU, skal du som udgangspunkt sørge for, at du lever op til både de generelle adgangskrav for meritstuderende, og de specifikke adgangskrav til det kursus eller de kurser, du ønsker at tage.

Generelle adgangskrav for meritstuderende

Hvis du ønsker at tage kurser på bachelorniveau, skal du leve op til de adgangskrav, der gælder for den bacheloruddannelse, som kurserne tilhører. Du finder adgangskravene for de enkelte uddannelser under Bacheloruddannelser. Find den uddannelse, som kurset er tilknyttet, og vælg "Adgangskrav og optagelse". Karakterkrav gælder dog ikke for meritstuderende.

Hvis du ønsker at tage kurser på kandidatniveau, er det eneste generelle krav, at du har bestået en bacheloruddannelse.

Specifikke adgangskrav for meritstuderende

Når du som meritstuderende søger plads på et kursus, kan kurset have specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at blive tilmeldt. Hvis kurset har specifikke krav, finder du dem i kursusbeskrivelsen, under "Formelle krav".

Ud over de formelle krav er det vigtigt, at du også orienterer dig i kursusbeskrivelsen, hvor der muligvis vil være angivet de faglige forventninger til, at du kan deltage aktivt og gennemføre kurset. Hvis der er faglige forventninger, finder du dem under "Anbefalede faglige forudsætninger".

Hvis kursusbeskrivelsen ikke indeholder afsnit med titlen "Formelle krav" eller "Anbefalede faglige forudsætninger", betyder det, at der ikke er nogen specifikke krav for kurset.

Du finder kursusbeskrivelserne i Kursuskataloget.

Hvis du ikke lever op til adgangskravene

Du kan få dispensation fra adgangskravene, hvis vi vurderer at du har de nødvendige faglige forudsætninger.

Du søger dispensation fra adgangskravene ved at sende en beskrivelse af, hvordan du mener, du på en anden måde opfylder adgangskravene og evt. dokumentation for det. Send din beskrivelse sammen med din ansøgning om optag.

 

 

Du kan søge om optag på alle kurser på SCIENCE, men du er ikke garanteret en plads. På www.kurser.ku.dk kan du finde oplysninger om kurserne og fra 1. maj kan du se udbuddet af kurser for det kommende studieår.

Hvis du har brug for vejledning til valg af kurser, kan du kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.

Hvornår er der undervisning? Skemagrupper og blokstruktur

Kurserne på SCIENCE er planlagt efter en blokstruktur, som inddeler studieåret i 4 blokke af 9 ugers varighed. Blok 1 og 2 er placeret om efteråret og blok 3 og 4 er placeret om foråret. Typisk varer et kursus én blok.

Det fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk, hvilken blok og skemagruppe et kursus er placeret i.

Se den aktuelle studiekalender

Undervisningen er som udgangspunkt placeret i én skemagruppe.

Skemagrupperne er placeret efter denne model:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 08.00-
10.00
B A C A B
Kl. 10.00-
12.00
Kl. 12.00-
13.00
Kl. 13.00-
15.00
C B D
Kl. 15.00-
17.00
Kl. 17.00-
18.00

Der er ikke mødepligt til kursernes forelæsninger, men på nogle kurser skal du opfylde nogle krav for at kunne gå til eksamen. Hvis der er krav for at kunne gå til eksamen, står det i kursusbeskrivelsen.

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende kræver det, at der er plads på det kursus eller de kurser, du ønsker at tage.

Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.

Som meritstuderende kan du få plads på et kursus, hvis der er pladser, efter at kursets primære målgruppe (fx studerende, hvor kurset er obligatorisk) har fået plads.

Når du søger ind på et kursus, hvor der er pladser tilbage, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ikke betydning for din mulighed for at få plads på kurset.

Kurser med ubegrænsede pladser

Står der i kursusbeskrivelsen for dit ønskede kursus, at kursuskapaciteten har "ingen begrænsning", kan det godt ændre sig. Når tilmeldingerne fra vores ordinære studerende er færdigbehandlet, bliver det samtidig fastlagt, hvor mange studerende der kan være på holdene på det enkelte kursus. Efter optager vi meritstuderende på kurser med ledige pladser.

Du får altid muligheden for at søge et andet kursus, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi der ikke var ledige pladser.

 

 

Som meritstuderende på SCIENCE kan du lave følgende projekter:

  • Projekt uden for kursusregi (7,5 eller 15 ECTS-point)
  • Virksomhedsprojekt (15 eller 30 ECTS-point)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS-point)
  • Speciale (30, 45 eller 60 ECTS-point)
  • Specialeforberedende projekt (7,5 eller 15 ECTS-point)

Hvilke projekter og hvilken størrelse projekt du må lave fastsætter din egen uddannelsesinstitution gennem din forhåndsgodkendelse.

Hvis du vil lave et projekt på SCIENCE, er du selv ansvarlig for at kontakte den vejleder, du vil have på SCIENCE. Se hvilke institutter, der er på SCIENCE - på institutternes hjemmeside kan du se hvem der er ansat og hvad de forsker i.

Du kan læse en beskrivelse af projekterne og hvilke personer som kan være vejledere i den fælles del af studieordningen på SCIENCE i bilag 1 - 5. Du kan ikke finde beskrivelserne på www.kurser.ku.dk.

Når du laver et projekt, skal du udfylde en af følgende kontrakter om dit projekt: 

Når du har udfyldt kontrakten, skal du sende den til din mail og skaffe de nødvendige underskrifter. Som meritstuderende skal din kontrakt dog ikke underskrives af en studieleder (selvom det står i de forskellige kontrakter).

 

 

Skaf en forhåndsgodkendelse

For at blive indskrevet som meritstuderende, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Upload din forhåndsgodkendelse i ansøgningsblanketten, når du søger om optag.

Særligt for ph.d.-studerende

For ph.d.-studerende uden for SCIENCE kan en godkendt ph.d.-plan med kurset anført gælde som forhåndsgodkendelse. Ph.d.-studerende på SCIENCE, der søger kandidatkurser på SCIENCE, behøver hverken at uploade forhåndsgodkendelse eller godkendt ph.d.-plan.

Udfyld blanket og søg om optag

Du søger om at tage kurser eller lave projekter som meritstuderende på KU ved at udfylde 1 af de 2 blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge, hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge, hvis du studerer på et andet dansk universitet.

Du skal udfylde og sende 1 blanket per fakultet på KU, du søger kurser og projekter på. Søger du udelukkende på SCIENCE, skal du kun udfylde og sende 1 blanket i alt.

Søger du kurser på kandidatniveau, skal du uploade dokumentation for, at du har bestået en bacheloruddannelse. Dokumentationen uploader du i blanketten under "Upload anden relevant dokumentation".

Du kan først søge om optag, når kursusudbuddet er offentliggjort. Vi offentliggør kursusudbuddet for det kommende studieår 1. maj. Du kan søge om kurser til 2 blokke ad gangen, det vil sige fx blok 1+2 og blok 3+4. Du kan højst tilmelde dig 15 ECTS-point per blok.

Frister for at søge

Er du ph.d.-studerende, kan du søge løbende. Der er ikke ansøgningsfrister for dig.

Periode for at søge Du får svar senest
Blok 5 + 1 + 2 1. april - 1. juni Blok 5: 30. juni
Blok 1 + 2: 15. juli
Blok 3 + 4 + 5 1. oktober - 1. december 15. januar

Hvis du ikke får plads på det kursus, du har søgt om, får du tilbudt at vælge et andet kursus. Hvis du vælger et andet kursus, skal du sikre dig, at din egen uddannelsesinstitution også forhåndsgodkender kurset.

Søger du efter fristen – kan du muligvis søge dispensation

Er der usædvanlige forhold, der har forhindret dig i at søge inden fristen, kan du søge dispensation. Du søger dispensation ved at skrive: "Jeg søger dispensation for ansøgningsfristen" i ansøgningsblankettens kommentarfelt. Her skal du også beskrive din begrundelse. Hvis du får godkendt din dispensation, vil du samtidig få svar om optag.

 

 

Du skal have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution for at tage kurser som meritstuderende på SCIENCE. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du vil tage på SCIENCE, kan meritoverføres til din uddannelse. Hvis du er ph.d.-studerende, kan din godkendte ph.d.-plan gælde som din forhåndsgodkendelse.

Studievejledningen på din uddannelse, kan vejlede dig om din forhåndsgodkendelse.

Hvis du ikke kan nå at skaffe en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen:

  • KU-studerende behøver ikke at sende forhåndsgodkendelsen til os. Vi tjekker med dit eget fakultet, om de har forhåndsgodkendt kurset.
  • Studerende fra andre danske universiteter skal sende forhåndsgodkendelsen til os via blanketten:

Fristen for at eftersende din forhåndsgodkendelse er:

Kurser og projekter i Frist for at eftersende
Blok 1 + 2 15. august
Blok 3 + 4 15. januar
Blok 5 1. juli

Har vi ikke modtaget din forhåndsgodkendelse inden fristen for at eftersende, afmelder vi dig fra den eller de kurser du har søgt om at tage på SCIENCE.

Hvis du vil lave et projekt

For at lave et projekt som meritstuderende, skal du – udover din forhåndsgodkendelse – vedhæfte din projektkontrakt, når du søger.

Har du ikke projektkontrakten klar, kan du eftersende den til studenterservice@science.ku.dk inden for ovenstående frister.

 

 

Du er automatisk tilmeldt 1. eksamen i de kurser, du er tilmeldt.

Sådan tilmelder du dig reeksamen

Hvis du ønsker at gå til reeksamen i et kursus, skal du sende en mail til studenterservice@science.ku.dk for at blive tilmeldt. Du skal sende mailen i tilmeldingsperioden. Se tilmeldingsperioden i studiekalenderen.

Sådan søger du særlige vilkår til eksamen

Har du fået godkendt særlige vilkår til eksamen på dit eget fakultet/universitet, skal du sende en kopi af din afgørelse til studenterservice@science.ku.dk, senest 6 uger før din eksamen. Du får de samme særlige vilkår til eksamen på SCIENCE, i det omfang det er praktisk muligt.

Sådan melder du dig syg til eksamen

Bliver du syg til eksamen, skal du sende dokumentation for, at du er syg på eksamensdagen. Ellers bruger du 1 eksamensforsøg. Send dokumentationen til studenterservice@science.ku.dk.

Er du syg i løbet af dit kursus, kan du kontakte SCIENCE Studenterservice for at få afklaret dine muligheder for at melde dig syg.

Kursusbevis

Når dit resultat er registreret på KUnet kan du selv lave en udskrift som bevis for, at kurset er bestået. Der går 4 uger fra eksamen er blevet afholdt til resultatet fremgår af din Selvbetjening på KUnet.

Hvis du har brug for en underskrift på karakterudskriften, fx til meritoverførsel af kurset til din egen uddannelsesinstitution kan du få det hos SCIENCE Studenterservice.

Hvis du er studerende på et andet fakultet ved KU skal du kontakte studievejledningen på din uddannelse for at sikre, at din merit efterfølgende registreres på dit studieforløb.

 

 

 

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål om optag som meritstuderende, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.