Hold nr. 2 - Efteruddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling for gymnasielærere

5.-6. marts, 17.-18. april og 11.-12. september 2024

En solid, forskningsbaseret efteruddannelse, der giver dig overblik over den nyeste forskning inden for bæredygtighed, så du bedst muligt kan understøtte dine elevers interesse og engagement i bæredygtighed og grøn omstilling.

Uddannelsen har været gennemført med stor succes, og derfor åbner vi nu op for tilmeldinger til hold nr. 2. Forløbet er skræddersyet i samarbejde med Gymnasiefællesskabets 25 gymnasier. Der er også mulighed for at deltage, hvis du er gymnasielærer fra et andet gymnasium.

Undervisningen tager afsæt i forskningen og består af oplæg, ekskursioner og workshop - med rig lejlighed til at diskutere emnerne med underviserne og de øvrige deltagere, samt videndele på tværs af skoler og fag.

Alle 18 forskere vi mødte på efteruddannelsen, var superdygtige formidlere. Temaet for undervisningsdagen dækkes af tre forskere fra forskellige fakulteter. Det gjorde det så tydeligt, at klimakrisen kun kan løses ved en tværfaglig tilgang. Jeg har både fået ny, konkret viden om klima- og naturkrisen og er blevet opmærksom på behovet for at udvikle en ny, grøn didaktik, der skal give vores elever lyst til at hoppe ind i den grønne omstilling.

Jonathan Ovesen, underviser i retorik og dansk, Frederiksværk Gymnasium & HF

Casene har været meget inspirerende, og flere af dem kan jeg bruge i min egen undervisning. Jeg har også fået gode ideer til, hvordan vi på tværs af fag kan danne eleverne i klima og grøn omstilling. Efteruddannelsen har givet mig en meget bedre forståelse for, hvordan mine kolleger fra andre fagområder arbejder med bæredygtighed. Nu er det meget nemmere for mig at tage fat i en kollega, fordi jeg har fået indblik i, hvordan fx humanister tænker, og jeg kan bedre se, hvordan vi kan udvikle fælles forløb.

Tine Elmelund Skovbo, underviser i kemi og fysik på Nørre Gymnasium, deltager hold 1

Pris

Prisen er 16.600 kr. pr. deltager ex. moms. I prisen er er inkluderet et internatophold (sammenhængende dage).

Deltagerprofil

Du er gymnasielærer og ønsker at få indblik i de muligheder og grundlæggende forandringer, som et bæredygtigt samfund og den grønne omstilling medfører. Der skal afsættes tid mellem modulerne til at arbejde med at omsætte og afprøve den nye viden hos eleverne. Undervejs i uddannelsesforløbet kan du implementere den tilegnede viden i din egen undervisning.

Udbytte

 • Bliv opdateret på den nyeste forskning inden for bæredygtighed og grøn omstilling og omsæt det til egen undervisning
 • Forstå kompleksiteten og variationen inden for bæredygtighed og grøn omstilling
 • Skab netværk med kolleger fra andre gymnasier, der som dig er optaget af, hvordan man får den nyeste forskning inden for bæredygtighed ud til eleverne

Uddannelsens opbygning og form

 • Uddannelsen består af 3 moduler - i alt 6 dage. Hvert modul er opdelt i 2 temaer
 • Modul 2 afholdes som internat 
 • Undervisningen veksler mellem inspirerende oplæg fra forskere, præsentation af case, involvering af deltagere, gruppeøvelser, aktionslæring 
 • Overnatninger og fuld forplejning er inkluderet i prisen

Program

 

Tema 1: Kampen om naturen - før, nu og i fremtiden

Tid: 5. marts 2024

 • På uddannelsens første dag arbejder vi med naturen som kampplads. Naturnationalparker, vindmøller og beskyttelse af biodiversitet, hvilke diskurser findes i naturkampen, og hvad kan man selv gøre?
 • Vi sætter fokus på politisk aktivisme, politisk forandring og omstilling. Vi ser på dilemmaerne mellem beskyttelse af biodiversitet, udnyttelse af naturen til produktion af fødevarer og energi samt til rekreative aktiviteter.

9:00 Velkomst

9:15 Rammerne for efteruddannelsen og dagens program

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

Session 1

9:30 Fish bowl v/

Stine Krøijer, lektor, Institut for Antropologi
Hans Henrik Bruun, lektor, Biologisk Institut
Stig Jensen, lektor, Center for Afrikastudier

10:15 Pause

10:35 Fagligt oplæg: Kampen om naturen over tid v/ Stig Jensen, lektor, Center for Afrikastudier

Oplægget giver et indblik i, hvordan kampen om naturen har ændret sig over tid. Fra primært at beskytte naturen mod overudnyttelse, ses efterspørgsel efter natur til rekreative formål. I det globale Syd står kampene mellem naturbeskyttelse og overlevelse lokalt. 

11:00 Er flyrejser himmel eller helvede? - Debat mellem to forskere

Stig Jensen, lektor, Center for Afrikastudier
Jens Friis Lund, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

11:30 Frokost

Session 2

12:15 Ekskursion til Amager Fælled - Fra losseplads, værdifuld natur til byudvikling

Byudvikling eller Lærkeslette - Skal Fælleden bruges til byudvikling eller beskyttelse af naturarealer? v/ alle undervisere

13:30 Casepræsentation: Naturnationalparker og aktivisme  v/ Stine Krøijer, lektor, Institut for Antropologi

Casen tager afsæt i nye former for politisk aktivisme i Naturnationalpark Gribskov. Hvordan spiller politisk aktivisme og eskalerende konflikter sammen med bevarelse af naturen?

14:00 Casepræsentation: Naturnationalparker og biodiversitet v/ Hans Henrik Bruun, lektor, Biologisk Institut

14:30 Pause

Session 3

15:00 Tværfagligt gruppearbejde med afsæt i dagens tema

16:15 Fagligt oplæg: Bæredygtig fremtid - inspiration fra de førende organisationer i verden v/ Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Centre

Bæredygtighed er altid et kompromis. Hvordan understøtter vi en bæredygtig udvikling med inspiration fra de organisationer, der er længst fremme nationalt og internationalt? Hvad er dilemmaerne, mulighederne og udfordringerne, når organisationer skal arbejde med bæredygtig udvikling?

16:45 Afrunding

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

17:00 Tak for i dag

_________________________________

Tema 2: Hvad kan og skal samfundet bære – socialt, politisk og økonomisk?

Tid: 6. marts 2024

 • På dagen arbejder vi med, hvordan vi udvikler et bæredygtigt samfund. Hvad ville der ske, hvis vi i stedet for at måle på stigning i BNP, målte tilfredshed med livet?
 • Vi fokuserer på den bæredygtige stat, og hvilke roller staten, markedet og civilsamfundets bevægelser spiller. Vi ser på det økologiske råderum og de planetære grænser for CO2-udledning og deres betydning for, hvor meget vi kan udlede lokalt og nationalt. Endelig arbejder vi med dilemmaer med Danmark som førende landbrugsland og politiske ønsker om grøn omstilling af landbruget.

9:00 Velkomst og dagens program

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

Session 1

9:10 Fish bowl v/

Anders Blok, lektor, Sociologisk Institut
Jens Friis Lund, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Signe Skjoldborg Brieghel, postdoc, Saxo-Instituttet

10:15 Pause

10:35 Fagligt oplæg: Den bæredygtige stat v/ Anders Blok, lektor, Sociologisk Institut

Oplægget handler om den bæredygtige stat som en ny statsform. Bæredygtighed bliver et princip, der står over vækst, konkurrenceevne, velfærd og beskæftigelse. Udgangspunktet er at facilitere en omstilling, som også inddrager civilsamfundet.

11:20 Casepræsentation 1: Planetære grænser og CO2-udledning v/ Jens Friis Lund, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Casen sætter fokus på de planetære grænser for CO2-udledning. Hvilke principper kan vi lægge til grund for udledningen, og hvordan kan vi fastsætte retfærdige grænser for nationale og lokale udledninger?

11:50 Frokost

Session 2

12:30 Tværfagligt gruppearbejde med afsæt i dagens tema v/

Anders Blok, lektor, Sociologisk Institut
Jens Friis Lund, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Signe Brieghel, postdoc, SAXO-Instituttet

13:30 Casepræsentation 2 v/ Signe Skjoldborg Brieghel, postdoc, Saxo-Instituttet

14:00 Pause

Session 3

14:15 Fag-faglig workshop om cases

15:00 Introduktion til aktionslæring v/  gymnasielærere fra hold 1

15:15 Aktionslæring i fag-faglige grupper v/ gymnasielærere fra hold 1

15:45 Afrunding

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

16:00 Tak for i dag

 

 

Tema 3: Klima og storbyer

Tid: 17. april 2024

 • Vi arbejder med, hvordan fremtidens grønne storbyer kan skabes ved brug af naturbaserede og teknisk videnskabelige metoder til klimatilpasning. Lynetteholmen og skybrudsplan i København – hvad er muligheder og begrænsninger for at klimasikre storbyer med inspiration fra fx, byer i Mekong deltaet.
 • Vi drøfter, hvordan indbyggernes engagement kan øges i planlægningen af fremtidens storbyer, og hvilken rolle unges politiske engagement spiller.

9:00 Velkomst og dagens program

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

Session 1

9:15 Fish bowl v/

Marina Bergen Jensen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer
Mads Ejsing, postdoc, Center for Applied Ecological Thinking
Ulrik Ekman, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

10:15 Pause

10:45 Fagligt oplæg: Naturbaserede metoder til klimatilpasning v/ Marina Bergen Jensen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer

Oplægget fokuserer på, hvordan naturbaserede metoder kan øge byens robusthed over for tørke og skybrud og samtidig kobles til nutidens byplanlægning, illustreret med danske eksempler.

11:30 Casepræsentation 1: Lynetteholmen – en case om at udvikle, planlægge og designe byer v/ Ulrik Ekman, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Casen tager afsæt i processen om Lynetteholmen. Hvordan kan man udvikle, planlægge og designe fremtidens bæredygtige og resiliente byer med inddragelse af byens indbyggere?

12:00 Frokost

Session 2

12:45 Tværfagligt gruppearbejde med afsæt i dagens tema

14:00 Aktionslæring i fag-faglige grupper v/ gymnasielærere fra hold 2

14:45 Pause

Session 3

15:15 Casepræsentation 2 v/ Mads Ejsing, postdoc, Center for Applied Ecological Thinking

15:45 Fag-faglig workshop om cases v/

Marina Bergen Jensen, professor, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer
Mads Ejsing, postdoc, Center for Applied Ecological Thinking
Ulrik Ekman, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

16:45 Afrunding

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

17:00 Tak for i dag

___________________

Tema 4: Klimaskam og klimasorg

Tid: 18. april 2024

Sted: Internat på Bautahøj Kursuscenter med overnatning, Bautahøjvej 39 Kulhuse, 3630 Jægerspris

 • På dagen arbejder vi med klimaskam, klimasorg og klimaangst. Klimaskam er en ny folkesygdom. Hvorfor rammes unge af klimaskam, - sorg og - angst, og hvordan kan det blive en drivkraft til at handle?
 • Vi fokuserer på sorg, skam og angst og dykker ned i, hvordan unge får et sprog til at tale om og rumme egen og andres sårbarhed, sorg og skam. Konkret tager vi afsæt i accept og adfærd i forbindelse med til- og fravalg af fødevarer, herunder hvordan livscyklusanalyser kan bruges til at vise den samlede belastning for en fødevare.

 

9:00 Velkomst og dagens program

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

Session 1

9:10 Fish bowl v/

Mikkel Christoffersen, adjunkt, Systematisk Teologi
Cecilie Rubow, lektor, Institut for Antropologi
Marianne Thomsen, professor, Institut for Fødevarevidenskab

10:15 Pause

10:35 Fagligt oplæg: Klimaskam og klimaangst v/ Mikkel Christoffersen, adjunkt, Systematisk Teologi

Oplægget tager afsæt i sammenhængen mellem klima og kristendom med skam og angst som perspektiver. De unge oplever en angst over en fremtid og en skam over ikke at komme fri af forbrugssamfundet. Hvordan kan vi hjælpe de unge med at få et sprog til at tale om deres sårbarhed?

11:20 Casepræsentation 1: Hvad er den personlige krise i klimakrisen? v/ Cecilie Rubow, lektor, Institut for Antropologi

11:50 Frokost

Session 2

12:30: Tværfagligt gruppearbejde med afsæt i dagens tema

13:30 Casepræsentation 2 v/ Marianne Thomsen, professor, Institut for Fødevarevidenskab

14:00 Pause

Session 3

14:15 Fag-faglig workshop om cases

15:00 Aktionslæring i fag-faglige grupper v/ gymnasielærere fra hold 2

15:45 Afrunding

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

16:00 Tak for i dag

 

 

Tema 5: Kunst og bæredygtighed

Tid: 11. september 2024

9:00 Velkomst og dagens program

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

Session 1

9:15 Fish bowl v/

Mikkel Krause Frantzen, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Mette Obling Høeg, studielektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Adam Bencard, lektor, Medicinsk Museion

10:15 Pause

10:45 Fagligt oplæg: Fortællinger om klimakrisen i kunsten v/ Mikkel Krause Frantzen, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Oplægget fokuserer på, hvordan forskellige kunstformer beskriver klimakrisen. Med afsæt i både litterære værker og visuelle repræsentationer dykkes ned i, hvordan problemstillingerne beskrives og hvilke fortællinger om klimakrisen, der er i omløb.

11:30 Casepræsentation 1 v/ Mette Obling Høeg, studielektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

12:00 Frokost

12:45 Tværfagligt gruppearbejde med afsæt i dagens tema

14:00 Aktionslæring i fag-faglige grupper v/ gymnasielærere fra hold 2

14:45 Pause

Session 3

15:15 Casepræsentation 2 v/ Adam Bencard, lektor, Medicinsk Museion

15:45 Fag-faglig workshop om cases

16:45 Afrunding

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

17:00 Tak for i dag

___________________

Tema 6: Fremtidens fødevarer

Tid: 12. september 2024

9:00 Dagens program

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

Session 1

9:05 Fish bowl v/

Christian Bugge Henriksen, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Morten Broberg, professor, JUR Forskningscenterområdet
Frank Sejersen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

10:15 Pause

10:35 Fagligt oplæg: Flere planter er vejen til et mere retfærdigt, sundt og bæredygtigt fødevaresystem v/ Christian Bugge Henriksen, lektor, Institut for Plante og Miljøvidenskab 

Oplægget fokuserer på, hvordan bæredygtig fødevareproduktion udvikles ud fra helhedsorienterede metoder og nye teknologier. Hvad er barrierer og muligheder for at udvikle proteinkilder til plantebaseret kost?

11:05 Casepræsentation 1 v/ Morten Broberg, professor, JUR Forskningscenterområde

11:35 Frokost

Session 2

12:15 Rundvisning på Pometet med fokus på nøddeproduktion og urbane haver

13:15 Casepræsentation 2 v/ Frank Sejersen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Session 3

13:45 Diskussion af cases i mindre grupper v/

Christian Bugge Henriksen, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Morten Broberg, professor, JUR Forskningscenterområdet
Frank Sejersen, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

15:00 Pause

15:15 Afrunding

Ved facilitator Gitte Frandsen, specialkonsulent, efter- og videreuddannelse

16:00 Tak for i dag

 

Kontakt

Isabella Lambertsen
Studentermedhjælper, SCIENCE efter- og videreuddannelse
Mail: SCIENCE-EVU@ku.dk
Mobil: 35 32 58 04