Sandsynlighedsregning og statistik

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

  • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation Diskrete og kontinuerte fordelinger. Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable
  • Estimation og konfidensintervaller. Estimation i binomialfordelingen. Statistisk analyse af en og to normalfordelte stikprøver. Lineær regression
  • Introduktion til det statistiske programsystem R

 Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

  • gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder for diskrete stokastiske variable
  • udlede marginale tætheder og gennemføre simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable. Udlede momentresultater for diskrete og kontinuerte stokastiske variable
  • gennemføre estimation, beregning af konfidensintervaller og modelkontrol i simple normalfordeleringsmodeller, herunder et- og to-stikprøveproblemer og lineær regression, både formelmæssigt og vha. R
  • gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og egenskaber ved estimatorer

Forudsætninger
Indledende matematik på universitetsniveau.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor